MEK-IN


Škola mistrů


I. BLOK:
Cíl
Motivace účastníků k rozvoji dovedností, zvýšení sebevědomí účastníků. Profesionální vystupování v roli mistra, rozvoj efektivní komunikace a jednání s lidmi.

Délka trvání: 2 dny

Osobnost mistra
 • Motivace účastníků k seberozvoji
 • Natáčení sebeprezentace, videoanalýza
 • První dojem
 • Profesionální vystupování
 • Úspěch skrytý v oblékání
 • Řešení aktuálních problémů, diskuze
Využití efektivní komunikace v roli mistra
 • Zásady efektivní komunikace v práci mistra
 • Vzájemná konverzace, získávání důvěry
 • Komunikační šumy a bariéry
 • Naslouchání, špatné zprávy
 • Omluvy a přijímání omluv
 • Kritika a přijímání kritiky
 • Pochvala a přijímání pochvaly
 • Respektování individuálních zvláštností
 • Řeč těla jako součást neverbální komunikace
 • Neverbální signály
 • Využití neverbální komunikace při jednání s lidmi
 • Procvičování případových studií
 • Praktický trénink komunikačních dovedností v rolových hrách a modelových situacích
 • Hry a testy na rozvoj komunikačních dovedností

Výstupy

 • Vytvoření individuálního akčního plánu - práce na svém rozvoji
 • Doporučení k dalšímu rozvoji

II. BLOK:
Cíl
Rozpoznat nejčastější příčiny vzniku kritických situací, nacvičit si vhodné psychologické taktiky, poznat svou optimální roli a osobní potenciál v týmové práci, zdokonalit se v řešení obecných a týmových problémových situací, seznámit se s hodnocením skupinové, resp. týmové práce.

Délka trvání: 2 dny

Týmová práce

 • Tvorba týmu a týmových vztahů
 • Specifikace týmových rolí
 • Dynamika procesů v týmové práci
 • Potíže při vedení týmu a jejich odstraňování
 • Hodnocení efektivnosti týmové práce
Řešení konfliktů a kritických situací
 • Výskyt negativních jevů na pracovišti
 • Hlavní příčiny konfliktů
 • Vznik a vývoj rozporných vztahů mezi lidmi
 • Postupy ke zvládání konfliktních situací
 • Důsledky konfliktů a pokonfliktní stavy
 • Řešení případových studií a modelových situací
Emocionální inteligence v roli mistra
 • Sociální umění, poznej sám sebe
 • Psychika a zdravotní stav
 • Vliv temperamentu na chování a jednání
 • Důsledky emocionální negramotnosti
 • Emocionální inteligence a mistr

Výstupy

 • Hodnocení a doplnění akčního plánu rozvoje
 • Doporučení dalšího rozvoje
III. BLOK:

Cíl
Dosáhnout cíle v komunikaci strategií win x win (výhra x výhra), odhadnout partnera v komunikaci, získat základy asertivní komunikace a prakticky si vše vyzkoušet, porozumět stresovým situacím a naučit se je zvládat.

Délka trvání: 2 dny

Využití asertivní komunikace v práci mistra

 • Základní asertivní dovednosti
 • Asertivní práva
 • Praktické využití asertivity v práci mistra
 • Jak odhadnout reakci komunikačního partnera
 • Modelové situace, diskuze

Zvládání stresových situací

 • Stres - jak působí, jak nás ovládá
 • Symptomy stresu, druhy stresorů
 • Syndrom vyhoření
 • Relaxační techniky - praktický nácvik
 • Jak efektivně zvládat stresové situace
 • Diskuze, konzultace

Výstupy

 • Praktický návod na zvládání stresových situací
IV. BLOK:

Cíl
Zdokonalit manažerský potenciál mistra, ovlivňování výkonu, naučit se delegovat, zamezit plýtvání časem a vytěžit z každého setkání pracovníků maximum, průběžně sledovat a hodnotit práci v týmu v souladu s pracovním i osobním rozvojem zaměstnanců.


Délka trvání: 2 dny

Vedení lidí, leadership

 • Zásady leadershipu
 • Řídící a výkonné funkce mistra
 • Styly a typy řízení
 • Motivování a zvyšování výkonnosti zaměstnanců
 • Využití koučování v řídící praxi
 • Rozvoj a kultivace všestrannosti pracovníků
 • Efektivní delegování úkolů
 • Řešení příkladů z praxe

Efektivní vedení porad

 • Přehled a rozbor účinků porad
 • Principy chování a vystupování účastníků porady
 • Příprava na poradu a její průběh
 • Hlavní nedostatky a možnosti jejich odstranění
 • Trénink a analýza chování v modelových případech

Hodnocení zaměstnanců

 • Podstata a cíle hodnocení zaměstnanců
 • Příprava a realizace hodnocení
 • Průběh hodnotícího pohovoru
 • Vytýčení pracovních a osobních cílů
 • Modelové situace

Výstupy

 • Doplnění a hodnocení akčního plánu rozvoje
V. BLOK:

Cíl
Získat základní právní povědomí z hlediska pracovního práva. Naučit se efektivně hospodařit s časem, zhotovovat časové plány a eliminovat "zloděje" času.

Délka trvání: 2 dny

Pracovní právo pro mistry

 • Práva a povinnosti mistrů
 • Pracovní kázeň - porušování pracovní kázně, neuspokojivé pracovní výsledky
 • Pracovní doba, práce přesčas
 • Náhrada škody-dohoda o hmotné odpovědnosti
 • Překážky v práci

Řízení času pro mistry - timemanagement

 • Jak využíváme svou pracovní dobu
 • Znaky špatného řízení času
 • Jak stanovit prioritu
 • Výkonová křivka
 • Úvod do plánovaní času
 • Eliminace ztráty času

Výstupy

 • Priority v plnění úkolů
 • Konkrétní postupy v organizaci času
 • Hodnocení a doplnění akčního plánu rozvoje
VI. BLOK:

Cíl
Zvládnout základy společenského chování a komunikování na schůzích a poradách nebo před větším kolektivem, proniknout do principů prezentačních dovedností.

Délka trvání: 2 dny

Společenský kodex mistra

 • Pozdravy, podávání ruky
 • Představování sebe a druhých
 • Chování na veřejnosti
 • Psaní dopisů, telefonování
 • Pracovní obědy
 • Modelové situace, rolové hry
 • Řešení problémů z praxe účastníků

Prezentační dovednosti pro mistry

 • Příprava prezentace
 • Psychologická příprava prezentátora
 • Typy posluchačů, analýza publika
 • Motivace, zpětná vazba
 • Reakce na námitky, včetně velmi negativních
 • Tři aspekty mluveného projevu
 • Vizuální kontakt, pevný postoj
 • Gestikulace, síla důkazů
 • Přesvědčivý projev
 • Jak získat a udržet si pozornost
 • Užitečné rady
 • Videoanalýza

Výstupy

 • Konkrétní doporučení k prezentacím
 • Hodnocení akčního plánu rozvoje

Aktuality

Aktuální informace

17.03.2022
Plánujete teambuilding, firemní akci nebo rozvoj Vašich zaměstnanců? Volejte 777163546
02.06.2020
Sezóna teambuildingových progamů po odmlce začala
12.12.2019
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...

Řekli o nás

"Teambuildingová akce, kterou jsme prožili, byla intenzivní, plná zážitků. Náš tým se posunul dopředu, zlepšila se komunikace. Začali jsme pracovat jako tým..."

Alice Mohylová - logistika, plánování výroby

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.6%
 2. vysledek hlasovani16.6%
 3. vysledek hlasovani16.2%
 4. vysledek hlasovani16.0%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Pracujeme podle managementu jakosti ISO 9001:2015

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook

Jazyk

Vyhledávání