MEK-IN


/ Služby / Vzdělávání / Obchod a nákup / Škola profesionálního obchodního zástupce

Škola profesionálního obchodního zástupce


I. BLOK:
Cíl:
Motivace účastníků k rozvoji dovedností, zvýšení sebevědomí účastníků, zlepšení schopnosti navázat kontakt se zákazníkem, odbourávání ostychu.Naučit obchodníky profesionálně komunikovat, efektivně jednat se zákazníky a budovat a udržovat vztahy se zákazníky.

Délka trvání: 2 dny

Image obchodníka společnosti
 • Motivace účastníků k seberozvoji
 • Natáčení sebeprezentace, videoanalýza
 • Budování image zaměstnance - obchodníka a firmy jako celku
 • Profesionální vystupování, zdravé sebevědomí
 • První dojem, imponující dojem
 • Práce s mimikou
 • Úspěch skrytý v oblékání, profesionální šatník
 • Prohřešky proti etiketě
 • Řešení aktuálních problémů, diskuze k problematice
Využití efektivní komunikace v práci obchodníka
 • Zásady efektivní komunikace
 • Vzájemná konverzace, získávání důvěry
 • Komunikační šumy a bariéry
 • Naslouchání, špatné zprávy
 • Omluvy a přijímání omluv
 • Kritika a přijímání kritiky
 • Pochvala a přijímání pochvaly
 • Respektování individuálních zvláštností
 • Řeč těla jako součást neverbální komunikace
 • Neverbální signály
 • Využití neverbální komunikace při obchodním jednání
 • Procvičování případových studií
 • Praktický trénink komunikačních dovedností v rolových hrách a modelových situacích
 • Hry a testy na rozvoj komunikačních dovedností

Výstupy

 • Vytvoření individuálního akčního plánu - práce na svém rozvoji
 • Doporučení k dalšímu rozvoji


II. BLOK:
Cíl:
Zdokonalit a procvičit dovednosti účastníků, navrhnout a trénovat řešení konkrétních situací z praxe. Naučit účastníky lépe vnímat a rozpoznávat potřeby zákazníků a způsoby jak je motivovat, zaujmout, pečovat o ně a zároveň si vytvořit optimální vztahy.

Délka trvání: 2 dny

Psychologie prodeje, obchodní dovednosti

 • Sebepojetí a sebeúcta, pozitivní myšlení
 • Strach z odmítnutí kontra strach ze selhání
 • Motivátory a demotivátory
 • Trénink a analýza chování v modelových případech
 • Brainstorming předností a jedinečností prodávaných produktů, jeho vyhodnocení
 • Příprava na obchodní jednání
 • Psychické vyladění
 • Fáze obchodního jednání
 • Procvičování vedení obchodních rozhovorů
 • Metoda SPIN
 • Zvládání námitek, praktický nácvik vhodné argumentace
 • Prezentace užitku, práce s referencemi
 • Úloha ceny, slevy, motivace zákazníka
 • Budování vztahu se zákazníkem
 • Předběžné uzavření a uzavření obchodu
 • Hra zaměřená na praktický nácvik kladení vhodných otázek při prodeji
 • Modelové situace při jednání s jednotlivými typy zákazníků

Výstupy

 • Doporučené komunikační postupy v prodeji
 • Souhrn nejčastějších námitek a možností, jak na ně reagovat
 • Doporučení k dalšímu rozvoji - akční plán


III. BLOK
Cíl:
Zefektivnit obchodní vyjednávání se zákazníkem. Naučit se "aktivně naslouchat" a zvládat námitky tak, aby bylo dosaženo win x win.Seznámit účastníky s uměním asertivně komunikovat a prakticky si procvičit v různých situacích tento způsob jednání.

Délka trvání: 2 dny

Vyjednávání

 • Proces vyjednávání - cíle, struktura vyjednávání
 • Komunikační dovednosti při vyjednávání, efektivní komunikace
 • Schopnost vést jednání a mít jeho průběh pod kontrolou
 • Naučit se "aktivnímu naslouchání", "účinnému dotazování", prezentaci svých požadavků
 • Prostor pro vyjednávání (BATNA) - bezdohodové alternativy
 • Zvládání námitek
 • "Motivační přístup k vedení vyjednávání", "prodej myšlenky"
 • Efektivní metody a techniky vyjednávání - win x win
 • Příprava na jednání: dodavatel a moje pozice, SWOT analýza, vytýčení cílů
 • Řešení problémů z praxe účastníků
 • Diskuze

Asertivní komunikace v obchodním jednání

 • Pasivní, agresivní, manipulativní a asertivní projevy
 • Cíle hovoru, vztahy
 • Připodobňování, základní asertivní dovednosti
 • Asertivní práva
 • Asertivní slova a fráz
 • Asertivita v obchodní praxi
 • Nácvik v modelových situacích
 • Rolové hry, řešení aktuálních problémů

Výstupy

 • Individuální akční plán
 • Doporučení dalšího rozvoje


IV. BLOK:
Cíl:
Zlepšit prezentační dovednosti účastníků, seznámit je s přípravou prezentace, včetně hlasové přípravy a profesionálního projevu.

Délka trvání: 2 dny

Profesionální prezentace

 • Profesionální vystupování při prezentaci
 • Primary thinking style, jak zvládnout trému
 • Motivace klientů, zpětná vazba
 • Reakce na námitky, včetně velmi negativních
 • Verbální příprava, práce s hlasem
 • Postoj při prezentaci (neverbální část prezentace)
 • Jak udržet pozornost
 • Psychologická příprava prezentátora (PANIC)
 • Příprava prezentace, včetně grafické stránky
 • Specifika prezentace dle zaměření zákazníka
 • Natáčení prezentací, videoanalýza

Výstupy

 • Doporučení ke konkrétním prezentací
 • Vytvoření individuálního akčního plánu ? práce na svém rozvoji
 • Doporučení k dalšímu rozvoji


V. BLOK:
Cíl:
Zefektivnit péči o zákazníky, vytvořit s nimi optimální vztahy. Praktická aplikace CRM. Profesionální zvládání společenských situací, osvojení si společenského kodexu nejen v obchodní praxi.

Délka trvání: 2 dny

Péče o zákazníka - zvyšování spokojenosti zákazníka

 • Budování vztahu se zákazníkem
 • Překážky dlouhodobé spolupráce
 • Techniky budování a udržení kvalitních vztahů
 • CRM, karta zákazníka, individuální přístup k zákazníkovi
 • Techniky získání nového a udržení stávajícího, spokojeného zákazníka
 • Příklady z praxe, diskuze, konzultace

Etiketa v obchodní praxi

 • Oslovování, titulování
 • Představování sebe a druhých
 • Představování třetí osobou
 • Jak správně sestavit pozvánku, co vše lze z pozvánky vyčíst
 • Práce s vizitkami
 • Pracovní obědy
 • Návštěva recepcí, banketů, rautů, večírků
 • Slavnostní i neformální oblečení
 • Základní gastronomická pravidla
 • Praktické použití zásad společenského chování ve složitých společenský situacích
 • Modelové situace
 • Řešení aktuálních problémů

Výstupy

 • Doporučení ke konkrétním prezentačním situacím
 • Doporučení k dalšímu rozvoji - akční plán

VI. BLOK:
Cíl:
Zkvalitnit formu i obsah telefonní komunikace, zlepšit a procvičit profesionální přístup k telefonování a přispět tak ke zlepšení image společnosti. Vést efektivní telefonní hovory, naučit se formulovat své myšlenky v rámci komunikace po telefonu.Zdokonalit účastníky ve zvládání stresových situací, praktický nácvik možných relaxačních aktivit.

Délka trvání: 2 dny

Telefonický kontakt se zákazníkem, domlouvání osobních schůzek

 • Rozdíly komunikace po telefonu a v osobním styku
 • Obecné zásady telefonování
 • Plánování telefonátů, průběh hovoru (začátek telefonátu, mluvení a naslouchání, kladení otázek a odpovídání na otázky)
 • Pochopení obsahu a vedení rozhovoru
 • Přerušení hovoru, po hovoru (splnil hovor účel, je něco, co byste měli předat)
 • Následné telefonáty
 • Nevýhody kontaktu po telefonu
 • Techniky domlouvání schůzek po telefonu
 • Telefonování s neznámým, potenciálním a s náročným zákazníkem
 • Rozhovory se zaměstnanci
 • Osobní telefonáty, telefonáty dodavatelům, ostatní telefonáty
 • Praktický nácvik
 • Řešení problémů z praxe účastníků

Zvládání stresových situací - stress management

 • Stres, distres, eustres
 • Symptomy stresu, druhy stresorů
 • Co a jak nás stresuje, syndrom vyhoření (burn-out)
 • Boj se stresem, metody zvládání stresu
 • Dechová cvičení
 • Autogenní trénink
 • Praktická ukázka a nácvik relaxace
 • Modelové situace, řešení aktuálních problémů
 • Diskuze, individuální konzultace

Výstupy

 • Scénář telefonního hovoru
 • Individuální akční plán
 • Doporučené komunikační postupy

Aktuality

Aktuální informace

17.03.2022
Plánujete teambuilding, firemní akci nebo rozvoj Vašich zaměstnanců? Volejte 777163546
02.06.2020
Sezóna teambuildingových progamů po odmlce začala
12.12.2019
Recept na vánoční punč, který jste mohli na našich zimních outdoorových akcích ochutnat...

Řekli o nás

"Plně nám vyhovuje pestrá škála školení a tréninků, flexibilita jakou je společnost MEK-IN adaptuje na naše podmínky, profesionální přístup a v neposlední řadě také komplexnost jednotlivých nabídek, což oceňujeme zejména my zaměstnanci personálního oddělení."

Jana Hlavenková, vedoucí oddělení vzdělávání a rozvoje, Jihomoravská plynárenská, a.s.

Anketa

Kde jste se dozvěděli o MEK-IN?
 1. vysledek hlasovani18.6%
 2. vysledek hlasovani16.6%
 3. vysledek hlasovani16.2%
 4. vysledek hlasovani16.0%
 5. vysledek hlasovani16.1%
 6. vysledek hlasovani16.5%

Certifikace

Pracujeme podle managementu jakosti ISO 9001:2015

Disponujeme akreditacemi u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Máme udělenou autorizaci o profesní kvalifikaci vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu.

certifikace BELBIN týmové role

BELBIN Akredited User logo

Reference

system image system image
system image system image
system image system image
system image
system image
system image system image
Logo Facebook

Jazyk

Vyhledávání